เกี่ยวกับบริษัท


 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545  โดยดําเนินธุรกิจ ในการให้บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบสสารสนเทศ Information Technology, รวมถึงคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์และซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
  เนื่องด้วยความพร้อมของบุคลากรและผู้ผลิตจึงทำให้เรามีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูป แบบภายใต้การรับรองมาตราฐานสากล (ISO Standard)  โดยการขยายการ
ให้บริการเพิ่มในกลุ่ม เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพ ของส่วนผสมเครื่องดื่ม และก๊าสชนิดพิเศษ
 เช่น วัดและวิเคราะห์  BTEX ใน CO2 และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Company's Objective)

             ทางบริษัทฯ จะก้าวสู่การมีบทบาททางเศรษกิจ สังคมและด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของเราให้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       

 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

-เป็นผู้นำด้านเครื่องมือตรวจวัดที่ได้มาตรฐานและทวนสอบได้

-ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

-มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และการบริการ

 

 พันธกิจ (Mission)

-สร้างความเป็นมืออาชีพในการให้บริการลูกค้า

-สร้างองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารองค์กร ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ

-สร้างองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

-สร้างค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นในการพัฒนา

-สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่มีอยู่เพื่อยอดขายที่ตั้งไว้

-สร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

-เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 17025  calibration laboratory

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

-จะเป็นองค์กรชั้นนำ ในด้านงานวิศวกรรมสู่ระดับสากล

-สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มของเรา

-สร้างความสมดุลด้านเศรษกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

Visitors: 181,770