อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ และอะไหล่ สำหรับงานตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 


  • เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมแบบปริมาตรสูง(High Volume TSP Particle Samplers) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เป็นเครื่องเก็บตัว...

  • เครื่องตรวจวัดสารไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ Ambient THC MonitorHORIBAAPHA-370 ใช้หลักการทำงานแบบ Flame ionization detection (FID) กับ selective combustion สามารถทำการตรวจวัดค...

  • เครื่องวัดไฮโดรคาร์บอน 9000 เครื่องตรวจวัดค่าไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ FIDโดยมีย่านการตรวจวัดครอบคุลมทั้งแต่ 1 ppm จนถึง 100% as Methane เครื่...

  • เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยแบบพกพา Defiant Technologies - FROG 5000Portable Gas chromatography with PID FROG 5000 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย ที่ใช้หลักการ...
Visitors: 257,907