ชุดเก็บตัวอย่างจากปล่องระบาย (ESC)

 

ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ

(Method 5 Isokinetic sampling system)

               ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ ตามมาตรฐาน US.EPA. Method 5
ยี่ห้อ ESC 
ถูกออกแบบมาให้ส่วนประกอบต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการตรวจวัด
ปล่องระบายอากาศทุก
ประเภท เลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานการเก็บตัวอย่าง
ฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศตาม
มาตรฐาน US.EPA Method 5 ที่กรมโรงงานอ้างอิงนั้น
ต้องมีการเก็บตัวอย่างแบบ Isokinetic โดยปรับอัตรา
การเก็บให้เท่ากับความเร็วของอากาศ
ในปล่องระบายอากาศ ซึ่งต้องมีการเอาค่าอุณหภูมิของปล่อง ความชื้น 
และ องค์ประกอบของ
อากาศในปล่องมาใช้ในการคำนวณด้วย และมีการควบคุมอุณหภูมิของตัว Filter ที่ใช้
เก็บ
ฝุ่นละออง และมีชุด Impinger ที่สามารถนำเอาไปวิเคราะห์สารมลพิษอื่นได้ต่อไป

 

ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ

(Method 5 Auto Isokinetic sampling system)

                    ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศ แบบอัตโนมัติ โดยตัว
A-2000 console มีระบบปรับอัตราการเก็บตัวอย่างให้อัตโนมัติทำให้ลดความคลาดเคลื่อน
และจำนวนคนทำงานลงได้ โดยมีส่วนประกอบอื่นๆจะเหมือนกับชุดมาตรฐาน สามารถ
ปรับเลือกให้เหมาะกับปล่องระบายอากาศแต่ละประเภทได้

 

 

ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องระบายอากาศ

 

(ESC Method 6 Sampling Systems)

 

               ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากปล่องระบายอากาศ 
ตามมาตรฐาน US.EPA. Method 6 ยี่ห้อ ESC ถูกออกแบบมาให้ส่วนประกอบต่างๆ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการตรวจวัดปล่องระบายอากาศทุกประเภท เลือก
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยในชุดประกอบด้วยโพรบก๊าซ ชุด impinger 
สายเก็บตัวอย่าง และมี ชุดคอนโซลเก็บตัวอย่างแบบ low flow เพื่อควบคุมอัตราการ
เก็บตัวอย่างและอุณหภูมิในการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมถูกต้อง

 

 

 

 

ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จากปล่องระบายอากาศ

 

(ESC Method 7 Sampling Systems)

 

               ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO) จากปล่องระบายอากาศ ตามมาตรฐาน 
US.EPA. Method 7 ยี่ห้อ ESC ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการตรวจวัดปล่องระบายอากาศทุก
ประเภท เลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยในชุดประกอบด้วยโพรบก๊าซแบบ Heated 
พร้อมชุดควบคุมอุณภูมิ Evacuation flask 3-way valve สายเก็บตัวอย่าง ปั๊มดูดอากาศและเครื่อง
วัดค่า Vacuum เพื่อให้การเก็บตัวอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

ชุดเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย

 

(Method 18 Bag Sampling Systems and Vessels)

 

               ชุดเก็บตัวอย่างตามวิธี US.EPA. Method 18 สำหรับเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย 
โดยในชุดจะประกอบด้วยกล่องใส่ถุงเก็บตัวอย่าง ปั๊มดูดอากาศ และถังเก็บตัวอย่าง โดย
การทำงานปั๊มจะต่อกับถังเก็บเพื่อสร้างแรงดูดให้อากาศเข้าสู่ถุงเก็บโดยตรงไม่ผ่านปั๊ม 
ทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนในการเก็บตัวอย่างถังเก็บตัวอย่างมีหลายขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 100 ลิตร 
เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ทั้งแบบใสและแบบกล่องรองรับแรงกระแทกพร้อมเจาะช่อง
มองภายใน

 

 

 

 

ชุดเก็บตัวอย่างปรอทจากปล่องระบายอากาศ

 

(ESC M30B-S1 Mercury Sampling System)

 

               ชุดเก็บตัวอย่างปรอทจากปล่องระบายอากาศ ตามวิธี M30B ของ US.EPA. 
โดยประกอบด้วยชุดควบคุม โพรบเก็บตัวอย่าง และสายเก็บตัวอย่าง และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่ทำให้การเก็บตัวอย่างปรอททำได้ถูกต้องตามวิธี M 30B ซึ่งสะดวกและรวดเร็วโดยวิธี 
sorbent trap

 

 
     
     
     
     


  • เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา Portable Gas Analyzer HORIBA PG350 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา HORIBA PG350 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนามที่มีความแม่นยำเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ว...

  • เครื่องวัดการเผาไหม้ของก๊าซในปล่องระบายอากาศ IMR 1400COMBUSTION GAS ANALYZER อุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการเผาไหม้ของก๊าซที่เหมาะสำหรับการใช้งานในปล่องระบายอากาศ มีการใช้งานท...

  • ชุดหัวคัดขนาดฝุ่น PM10 และ PM 2.5 (PM10-2.5-SS Combination PM10 and PM2.5 Cyclone and Nozzle Set) ชุดหัวคัดขนาดฝุ่น PM10 และ PM 2.5 ใช่ร่วมกับชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากป...
Visitors: 257,910