เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง (TISCH ENVIRONMENTAL)

   
  เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมแบบปริมาตรสูง 
(High Volume TSP Particle Samplers)
 
 

               เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน
เป็นเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบปริมาตรสูงโดยเป็นวิธีการตามที่องค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(US.EPA)ให้การรับรองตัวโครงสร้างทำด้วย
วัสดุอะลูมิเนียมทนต่อสภาพอากาศ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ในช่วง 30-60
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที

 
     

 

   
  เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แบบปริมาตรสูง 
(High Volume PM10 Samplers)
 
 

              เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
เป็นเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบปริมาตรสูงโดยเป็นวิธีการตามที่องค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(US.EPA)ให้การรับรองตัวโครงสร้างทำด้วย
วัสดุอะลูมิเนียมทนต่อสภาพอากาศ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ในช่วง 36-44
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที

 
     


 

 

 
  เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบปริมาตรต่ำ
(PM 2.5 Low Volume FRM Sampler)
 
 

               เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็นเครื่องเก็บตัวอย่าง
ระดับต่ำ โดยเป็นวิธีการตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(US.EPA)
ให้การรับรอง ตัวโครงสร้างทำด้วยวัสดุอะลูมิเนียมทนต่อสภาพอากาศ สามารถควบคุมอัตรา
การไหลได้ในช่วง 0- 25 ลิตรต่อนาที สามารถดาว์โหลดข้อมูลได้จาก USB

 
     

 


  • เครื่องตรวจวัดสารไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ Ambient THC MonitorHORIBAAPHA-370 ใช้หลักการทำงานแบบ Flame ionization detection (FID) กับ selective combustion สามารถทำการตรวจวัดค...

  • เครื่องวัดไฮโดรคาร์บอน 9000 เครื่องตรวจวัดค่าไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ FIDโดยมีย่านการตรวจวัดครอบคุลมทั้งแต่ 1 ppm จนถึง 100% as Methane เครื่...

  • เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยแบบพกพา Defiant Technologies - FROG 5000Portable Gas chromatography with PID FROG 5000 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย ที่ใช้หลักการ...

  • อุปกรณ์ และอะไหล่ สำหรับงานตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม
Visitors: 257,911