เครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

 

               เครื่องมือ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างด้าน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย มีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็น ปั๊มเก็บตัวอย่าง ที่สามารถตั้งอัตราการไหล หลอดเก็บตัวอย่างสารเคมีชนิดต่างๆ คาสเซ็ตสำหรับใส่ฟิลเตอร์ ถุงสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศ อุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้น ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลกสามารถใช้เก็บตัวอย่างตามมาตรฐานวิธีการเก็บตัวอย่างของ US.EPA. และกรมควบคุมมลพิษ

 
     
              
     
     
     
     
     
     
     
Visitors: 260,168