เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (HORIBA)

 

เครื่องตรวจวัดสารไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ

Ambient THC Monitor HORIBA APHA-370

               ใช้หลักการทำงานแบบ Flame ionization detection (FID) กับ selective combustion  
สามารถทำการตรวจวัดค่า THC, NMHC, and CH4 ในบรรยากาศ มีช่วงการตรวจวัดที่ 0-50.0  
ppm มีความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจวัด

 

เครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนออกไซด์ในบรรยากาศ

Ambient CO Monitor HORIBA APMA – 370 

               ใช้หลักการทำงานแบบ Cross flow modulation, non-dispersive infrared (NDIR) absorption
technology ได้รับการรับรองมาตรฐาน U. S. EPA RFCA-0506-158 
สามารถทำการตรวจวัดค่า CO ใน
บรรยากาศ มีย่านในการตรวจวัดที่ 0-100 ppm มีความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจวัด

 

เครื่องตรวจวัดออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศ

Ambient NOx Monitor HORIBA  APNA – 370

               ใช้หลักการทำงานแบบ Cross flow modulation type, reduced pressure chemiluminescence
(CLD) ได้รับการรับรองมาตรฐาน U. S. EPA  RFNA-0506-157 สามารถทำการตรวจวัดค่า NO2,NO
และ NOx ในบรรยากาศ มีย่านในการตรวจวัดที่ 0-1.0 ppm มีความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจวัด

 

เครื่องตรวจวัดโอโซนในบรรยากาศ

Ambient Ozone Monitor HORIBA APOA-370

               ใช้หลักการทำงานแบบ Cross flow modulation type, Ultra-violet-absorption method (NDUV)
ได้รับการรับรองมาตรฐาน U. S. EPA EQOA-0506-160 สามารถทำการตรวจวัดค่า O3 ในบรรยากาศ 
มีย่านในการตรวจวัดที่ 0-1.0  ppm มีความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจวัด

 

เครื่องตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ

Ambient Sulfur Dioxide Monitor HORIBA  APSA-370  

               ใช้หลักการทำงานแบบ UV fluorescence (UVF) ได้รับการรับรองมาตรฐาน U. S. EPA 
EQSA-0506-159
สามารถทำการตรวจวัดค่า SO2 ในบรรยากาศ มีย่านในการตรวจวัดที่ 0-0.5 ppm 
มีความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจวัด

 

 
 

 

 
     
     
     


  • เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมแบบปริมาตรสูง(High Volume TSP Particle Samplers) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เป็นเครื่องเก็บตัว...

  • เครื่องวัดไฮโดรคาร์บอน 9000 เครื่องตรวจวัดค่าไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ FIDโดยมีย่านการตรวจวัดครอบคุลมทั้งแต่ 1 ppm จนถึง 100% as Methane เครื่...

  • เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยแบบพกพา Defiant Technologies - FROG 5000Portable Gas chromatography with PID FROG 5000 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย ที่ใช้หลักการ...

  • อุปกรณ์ และอะไหล่ สำหรับงานตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม
Visitors: 257,907