เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (BASELINE - MOCON)

 

ครื่องวัดไฮโดรคาร์บอน 9000

               เครื่องตรวจวัดค่าไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ FID 
โดยมีย่านการตรวจวัดครอบคุลมทั้งแต่ 1  ppm จนถึง 100% as Methane เครื่องได้รับการออกแบบ
ให้มีความแม่นยำสูง และมีระบบสอบเทียบอัตโนมัติ เหมาะกับงานตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมที่ใช้
ระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ขนาดเครื่องเล็ก ง่ายในการติดตั้ง

 

 
 

เครื่องวัดไฮโดรคาร์บอน 9000 H

               เครื่องตรวจวัดค่าไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ FID 
โดยมีย่านการตรวจวัดครอบคุลมทั้งแต่ 0.1ppm จนถึง 10% as Propane หรือ10ppm จนถึง 50% 
as Methane เครื่องได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำสูง มีระบบให้ความร้อนกับตัวอย่างภายใน
เครื่องถึง 191 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการตรวจวัดตามวิธีการ Method 25A ของ US.EPA. 
และมีระบบสอบเทียบอัตโนมัติ เหมาะกับงานตรวจวัดที่ใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง

 

 
 

เครื่องวัดไฮโดรคาร์บอน 9000 MNME

               เครื่องตรวจวัดค่าไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ FID 
ร่วมกับ ตัวเร่งปฏิกิริยา Oxidation ทำให้สามารถตรวจวัดได้ในรูปของ Methane/Non Methane/
Total Hydrocarbon ได้รวดเร็วทำให้ได้ค่าที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยเนื่องจากผลที่ได้มีความต่อเนื่อง 
และเสถียรมาก  จึงทำให้ได้ค่าตรวจวัดที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นสามารถแสดงค่าได้พร้อมกันทั้ง 
3 ค่า สามารถตรวจวัดความเข้มข้นได้ถึง 5000 ppm as CH4 และยังสามารถบันทึก/ดาวโหลดผลการ
ตรวจวัดผ่านทางสาย RS232 เหมาะกับงานตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม

 

 
 

เครื่องวัดไฮโดรคาร์บอน 9000 TCA

               เครื่องตรวจวัดค่าไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการแบบ FID 
โดยมีย่านการตรวจวัดครอบคุลมทั้งแต่  0-100 ppm เครื่องได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำสูง 
มีความไว และมีความสามารถในการตรวจวัดคาร์บอนที่อยู่ในรูป CO และ CO2 ได้ เหมาะสำหรับการ
ตรวจสอบองค์ประกอบคาร์บอนที่ปนเปื้อนในตัวอย่างแก๊สที่นำมาตรวจวัด

 

 
 

เครื่องวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ 9100 GC Online

               เครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ แบบ GC Online ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเลือก
ชนิดของ Detector ได้ ทั้งแบบ FID PID TCD หรือ PDD ทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีซอล์ฟแวร์ควบคุม
การทำงานโดยไม่จำเป็นต้องต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งงาน หน้าจอแสดงผลแบบสี ขนาดใหญ่
พร้อมระบบ Touch Screen สั่งงานได้ง่าย สามารถนำไปใช้กับการวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารอินทรีย์
ต่างๆ เช่น ไฮโดรคาร์บอน C1-C5 , BTEX สารอินทรีย์ต่างๆมากกว่า 200 ชนิด พร้อมแสดงค่า 
Chromatogram ได้จากหน้าจอ สามารถปรับแต่งเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆได้

 

 
 

เครื่องวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ BevAlert® Series 9100 GC Online

               เครื่อง GC Online ที่ได้รับการออกแบบมาใช้สำหรับการตรวจวัดก๊าซ CO2 ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารต่างๆ โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงาน ISBT เพื่อตรวจวัดหาสารปนเปื้อนต่างๆในก๊าซ CO2 
เช่น  acetaldehyde, benzene, toluene, ethyl benzene, xylenes, ethanol, methanol, vinyl chloride, 
ethylene oxide เป็นต้น

 

 
 

เครื่องวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ PetroAlert® Series 9200 GC/THA

               เครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวัดได้ทั้ง GC และ THC ไว้ในเครื่องเดียวกัน ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อใช้กับงานขุดเจาะสำรวจในงาน Oil&Gas งาน Well-logging หรืองานต่างๆ
ที่ต้องการเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง สามารถปรับเลือกชนิดของสารอินทรีย์ที่ต้องการวิเคราะห์
สำหรับ GC และสามารถเลือกช่วงในการวิเคราะห์ของ THC ได้ พร้อมระบบ Auto Calibrate 
ที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 
 

เครื่องมือตรวจวัด TVOCs แบบพกพา VOC-TRAQ II (PID)

               เครื่องมือตรวจวัด TVOCs แบบพกพาขนาดเล็ก เซนเซอร์แบบ PID มี Lamp energy 
ให้เลือกที่ 10.6 และ10.0 eV สามารถตรวจวัดได้ระดับ ppb – 10,000 ppm (ตามรุ่นของเซนเซอร์)
มีความไวในการตรวจวัดสูงเพียง 2 วินาที สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 36,000 ข้อมูล แสดงค่า
ได้ผ่านทางตัวโปรแกรมเหมาะสำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร การขนส่งงานตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัยต่างๆตัวเครื่องใช้ไฟจาก USB และทำงานได้ทันทันที 
ใช้งานง่าย สะดวก สามารถเปลี่ยนเซนเซอร์ได้เอง

 

 
     


  • เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมแบบปริมาตรสูง(High Volume TSP Particle Samplers) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เป็นเครื่องเก็บตัว...

  • เครื่องตรวจวัดสารไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ Ambient THC MonitorHORIBAAPHA-370 ใช้หลักการทำงานแบบ Flame ionization detection (FID) กับ selective combustion สามารถทำการตรวจวัดค...

  • เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยแบบพกพา Defiant Technologies - FROG 5000Portable Gas chromatography with PID FROG 5000 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย ที่ใช้หลักการ...

  • อุปกรณ์ และอะไหล่ สำหรับงานตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม
Visitors: 257,911