เครื่องวิเคราะห์ VOCs (Defiant Technologys)

 

เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยแบบพกพา  

Defiant Technologies - FROG 5000 Portable Gas chromatography with PID 

          FROG 5000 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย ที่ใช้หลักการ Gas Chromatography ร่วมกับ PID
เพื่อใช้วิเคราะห์ หาปริมาณสาร VOCs ได้ทั้งในอากาศ น้ำ และดิน เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ
และงานภาคสนาม เนื่องจากพกพาสะดวก มีแบตเตอร์รี่ภายในตัว มีหน้าจอแสดงผลชัดเจน อีกทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านสายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์พกพา ผ่านโปรแกรมเฉพาะ " Ellvin " ให้แสดงผลกราฟ
GC ได้อีกด้
วย

 

 
 

 

ชุดปรับความเข้มข้นก๊าซแบบพกพา

Defiant Technologies - Portable Gas Diluter System

          Portable Gas Diluter System  เป็นเครื่องสำหรับปรับความเข้มข้นของก๊าซแบบพกพา เพื่อใช้ทำการ
ปรับเทียบเครื่อมือ สามารถปรับแบบ Multiple-point เหมาะสำหรับเครื่อง GC portable FROG ภายในประกอบด้วยปั้ม
และส่วนควบคุมที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องผ่านสายไฟ 100-240 VAC หรือ 12 VDC สามารถปรับลด
ความเข้มข้นได้ 200:1

 

 
 

ชุดอุปกรณ์เจือจางความเข้มข้น

Defiant Technologies - Inline Diluter

          Inline diluter เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับเจือจางความเข้มข้นของตัวอย่างอากาศในตัวอย่างที่มีความเข้มข้นสูง
ใช้งานร่วมกับเครื่อง FROG 5000 Portable GC PID เหมาะสำหรับเจือจางความเข้มข้นจากถุงเก็บตัวอย่างอากาศ
หรือหลอดเก็บตัวอย่างอากาศ

 
 

 

ชุดอุปกรณ์วัดอัตราการไหล

Defiant Technologies - Bubble Flow Meter

          Bubble Flow Meter  เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับวัดอัตราการไหลของอากาศจากความดันและสูญญากาศ
สามารถวัดอัตราการไหลได้ 0.5mL, 1mL, 5mL, 10mL, 25mL และ 50mL

 

 
     
     

  • เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมแบบปริมาตรสูง(High Volume TSP Particle Samplers) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เป็นเครื่องเก็บตัว...

  • เครื่องตรวจวัดสารไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ Ambient THC MonitorHORIBAAPHA-370 ใช้หลักการทำงานแบบ Flame ionization detection (FID) กับ selective combustion สามารถทำการตรวจวัดค...

  • เครื่องวัดไฮโดรคาร์บอน 9000 เครื่องตรวจวัดค่าไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ FIDโดยมีย่านการตรวจวัดครอบคุลมทั้งแต่ 1 ppm จนถึง 100% as Methane เครื่...

  • อุปกรณ์ และอะไหล่ สำหรับงานตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม
Visitors: 257,907