บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ทำการอบรมวิธีการใช้งานเครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา เครื่องวัดรังสี และเครื่องวัดก๊าซรั่วไหล

                   บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ผู้นำด้านเครื่องมือตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด  
ผู้นำทางด้านการผลิตและประกอบยานพาหนะสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยานพาหนะเฉพาะกิจ ได้เข้าทำการอบรม 
วิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องวัดก๊าซรั่วไหล เครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา วัดทิศทางและความเร็วลม เครื่องวัดรังสีรั่วไหล เครื่องมือ
วิเคราะห์หาชนิดสารเคมี

  

 

                   ทางบริษัทได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือต่างๆเข้าทำการอบรม และอธิบายวิธีการใช้งาน ให้กับทางเจ้าหน้าที่
ตรวจรับเครื่องมือ 
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

       

   

 

Visitors: 273,601