บริษัท จิรนทีแอส โซซิเอสท์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง การตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในสิ่งแวดล้อมตามวิธิมาตรฐาน

 

           วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในสิ่งแวดล้อมตามวิธีมาตรฐาน” ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล ผู้บริหารระดับสูงสุดจากบริษัทจิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด แนะนำบริษัทจิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ภาคเช้าเป็นการบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ เสือดี บรรยายวิธีการตรวจวัดอนุภาคฝุ่น (TSP, PM–10 และ PM-2.5) ในบรรยากาศในสถานประกอบการและที่ตัวบุคคลตามวิธีมาตรฐาน และภาคบ่ายเป็นการแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดอนุภาคฝุ่น (TSP, PM–10 และ PM-2.5) จาก คุณประพฤทธิ์ วงศ์วิญญูตระการ บริษัทจิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ทั้งนี้ มีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการอบรมเป็นจำนวนมาก

 
     
     
     
     
     
Visitors: 273,597