จิรนที แอสโซซิเอสท์ เสริมกำลังพลใหม่ด้วยทีมงานคุณภาพ

 

 

 

         วันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเจ้าหน้าที่วิศวกรน้องใหม่ของ
บริษัทฯ นำโดยกรรมการผู้จัดการ คุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล และคุณจนัญญา เลอศักดิ์พัฒนกุล ร่วมด้วย คุณยศธนา อู่ทรัพย์ 
รองกรรมการและผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

          เนื่องจากคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสุขในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความ
สำคัญของงานในแผนกต่างๆ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นต่างๆ และสร้างความเข้าใจในเนื้องานของแต่ละแผนกของ
บริษัท ให้พนักงานได้มีโอกาสค้นหางานที่ตนเองถนัด ก่อนที่จะมีการประเมินเพื่อแบ่งแผนกการทำงาน 

 

 

 

 
     
     
     
     
     

 

Visitors: 273,602